Dogfennau technegol

Mae yr ddogfenau yma ar gael wrth clicio’r botwm isod

Achos Amlinellol Strategol (SOC)

Mae’r ddogfen hon yn cynnwys asesiad o’r broblem llifogydd neu erydiad, yn diffinio’r amcanion buddsoddi, ac yn gorffen gydag arwydd cynnar o’r mathau o fesurau FCERM (Rheoli Risg Erydiad Llifogydd ac Arfordirol) a allai fod yn addas ac yn gyraeddadwy.

Asesiad tonnau Bae Hirael

Mae Mott MacDonald wedi cael eu comisiynu i gynnal Achos Amlinellol Strategol (SOC) i nodi a oes angen newid yn rheolaeth risg llifogydd yn Hirael. Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio modelu tonnau a chyfrifiadau goddiweddyd a wnaed i amcangyfrif y llifogydd arfordirol yn Hirael ar gyfer heddiw a’r senarios a gyflwynir yn y SOC.

Gwerthusiad Amgylcheddol Cychwynnol

Dogfen amgylcheddol ragarweiniol sy’n cynnwys arsylwadau o faterion amgylcheddol posibl, ac argymhellion. Mae hefyd yn gwerthuso’r angen am ymchwiliadau amgylcheddol ychwanegol fel AEA (Asesiad Effaith Amgylcheddol).

Y rhestr lawn o opsiynau a ystyriwyd

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r rhestr lawn o opsiynau y mae YGC a Mott MacDonald wedi’u hystyried yn ystod camau cychwynnol y prosiect.

Cynllun Rheoli Risg Llifogydd Gorllewin Cymru

Ysgogodd y ddogfen hon gamau ar faterion llifogydd Hirael yn y dyfodol. Nododd fod gan yr ardal boblogaeth sylweddol a oedd mewn perygl, ac argymhellodd ymchwiliad llawn i hyfywedd amddiffyn rhag llifogydd.

Cynllun Rheoli Risg Erydiad Llifogydd ac Arfordirol Cenedlaethol

A guidance and informative document outlining how the Welsh Government intends to tackle to ongoing issue of flooding and coastal erosion, and sets out a homogenised set of rules for all contractors to follow.

Gwerthuso tirwedd a gweledol

Mae’r ddogfen hon yn ystyried effeithiau esthetig yr amrywiol opsiynau yn y cynllun, y cyrff a’r ardaloedd amgylcheddol lleol, a’r ddeddfwriaeth gyfredol.

Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol

Mae’r ddogfen hon yn darparu manylion ar ba fesurau lliniaru ecolegol sy’n ofynnol i ddiogelu bioamrywiaeth ar y safle, ac mae’n amlinellu lefel yr arolygu ecolegol sy’n ofynnol ar gyfer y lefel hon o gynllun.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN