Nodau a chanlyniadau

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) -2015 (amcanion allweddol)

Cymru gwydn: Lleihau’r risg o lifogydd wrth wella’r amgylchedd. Bydd y prosiect yn lleihau llifogydd i 79 eiddo mewn llifogydd 1 mewn 100 mlynedd hyd at 2050, a bydd y gwaith o adeiladu seilwaith yn cael ei wneud mewn modd sy’n amgylcheddol gyfrifol. Trwy gydol cylch bywyd y prosiect, ceisir cyfleoedd i wella’r amgylchedd.

Cymru iachach: Diogelu iechyd a lles y cyhoedd. Mae’r gofod cyhoeddus rhwng y lan a Beach Road yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned, ac felly mae’n bwysig bod gwella’r gofod hwn yn cael ei ystyried. Bydd gwell amddiffyniad rhag llifogydd hefyd yn lleihau’r straen a’r pryder a allai fod gan breswylwyr ynghylch llifogydd.

Cymru mwy cyfartal: Sicrhau adeiladu diogel, cynaliadwy, a chryfhau / adfywio cymunedau. Unwaith y bydd opsiwn wedi’i gadarnhau, gellir rhoi ystyriaeth ddyledus i adeiladu cynaliadwy, a bydd allbwn carbon yr adeiladwaith yn cael ei ddal. Mae ailddatblygu yn cael ei uno â chynllun ehangach ledled y ddinas.

Cymru o gymunedau cydlynol: Cynnal a chadw llwybrau a chaeau cyhoeddus. Bydd y cynllun yn edrych ar gyfleoedd i wella’r man gwyrdd ar hyd y lan, a bydd yn caniatáu ar gyfer llwybr beicio’r arfordir.

Strategaeth leol

Cyhoeddodd Cyngor Gwynedd y Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol yn 2013 sy’n cynnwys yr egwyddorion canlynol:

 

 

 • Cofleidio dull cydweithredol, lleol o reoli risgiau a chanlyniadau llifogydd ac erydiad arfordirol, a darparu ac ariannu cynlluniau arloesol i leihau’r risgiau hynny.

 • Cynyddu’r ddealltwriaeth o risgiau llifogydd a sicrhau bod pawb yng Ngwynedd yn ymwybodol o’r risgiau hyn, ac yn deall eu cyfrifoldeb i amddiffyn eu heiddo eu hunain rhag llifogydd.

 • Sicrhau cyfathrebu gwell, amlach rhwng pawb sy’n ymwneud â rheoli risg llifogydd.

 • Sicrhau bod datblygiad newydd yn croesawu egwyddorion draenio cynaliadwy yn llawn ac nad yw’n cynyddu’r risg o lifogydd.

 • Datblygu a chynnal cynlluniau brys effeithiol ac ymatebion i ddigwyddiadau llifogydd.

 • Annog cynnal a chadw effeithiol ar yr holl strwythurau a chyrsiau dŵr.

Y Strategaeth Genedlaethol Rheoli Risg Llifogydd 

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r polisïau ar reoli risg llifogydd ac erydiad arfordirol, ac yn sefydlu’r amcanion allweddol canlynol:

 • Lleihau canlyniadau llifogydd ac erydiad arfordirol i unigolion, cymunedau, busnesau a’r amgylchedd.

 • Codi ymwybyddiaeth o bobl ac ymgysylltu â risg llifogydd ac erydiad arfordirol.

 • Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i ddigwyddiadau llifogydd ac erydiad arfordirol gan flaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau mwyaf risg uchel.

Strategaeth llywodraeth Cymru

 

Fel rhan o Raglen Rheoli Risg Arfordirol (CRMP) Llywodraeth Cymru, mae arian yn cael ei ddyrannu i gefnogi seilwaith:

 • Buddsoddiad o £ 150 miliwn (75% gan Lywodraeth Cymru a 25% gan awdurdodau lleol).

 • Galluogi addasu i newid yn yr hinsawdd a gweithredu argymhellion ail gynllun rheoli’r draethlin.

 • Cyflawni buddion ychwanegol a chymunedol ehangach ochr yn ochr â llai o risg llifogydd ac erydiad.

 • Cyfrannu at Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (yn enwedig amcanion 6, 7, ac 8).fu

 

 

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN