Ymgynghoriad cyhoeddus

 

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi cau ar 9 Mai, 2021. Diolch i bawb a gymerodd ran – Byddwn yn ystyried pob sylw wrth i’r prosiect symud i’r cam nesaf, sef y cam dylunio manwl. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y prosiect, mae croeso ac anogaeth ichi gysylltu â’r tîm trwy’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.

 

 

Model 3D o’r cynllun

1) Ffryntiad yr cynllun

Ein cynnig yw cael morglawdd newydd, yn lle’r wal bresennol sydd mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd. Er mwyn darparu amddiffyniad digonol rhag llifogydd, byddai’r wal yn cael ei chodi rhyw 1.3 m (4’3 ”) uwch na lefel bresennol y promenâd.

Ar hyn o bryd rydym yn ffafrio wal blocwaith modiwlaidd tebyg i’r un yn harbwr y Rhyl a ddangosir yma. I ddarganfod sut y bydd y wal hon yn effeithio ar faint o ddŵr y môr sy’n mynd i mewn i Hirael mewn storm, cliciwch ar y botwm isod.

Bydd uchder y wal yn cael rhywfaint o effaith ar yr olygfa o’r maes parcio a’r promenâd. Gallai opsiynau ar gyfer lliniaru’r effaith hon gynnwys codi’r tir y tu ôl fel y dangosir yn yr ail ddelwedd gyferbyn.

2) Giatiau llifogydd

Mae mynediad i lan y môr yn bwysig, ac felly bydd dwy set o gatiau llifogydd yn cael eu gosod i gynnal y hygyrchedd hwn: un ar Ffordd Glandwr, a’r llall wrth ymyl gorsaf bwmpio Dŵr Cymru.

Dim ond yn ystod cyfnodau o ddŵr uchel y bydd y gatiau hyn ar gau. Yn ddiweddar, gosodwyd gatiau llifogydd tebyg yn Y Felinheli (yn yr llun) fel rhan o gynllun lliniaru llifogydd newydd dan arweiniad Cyngor Gwynedd.

3) Arglawdd daear

Bydd darn byr o lannau llifogydd yn cael ei adeiladu ger gorsaf bwmpio Dŵr Cymru. Bydd yr arglawdd hwn yn edrych yn debyg iawn i’r un a adeiladwyd yn Beaumaris. Mae’r llun gyferbyn yn adlewyrchu uchder ac ymddangosiad bras yr arglawdd.

4) Hanes

Ar un adeg roedd ffryntiad Hirael yn wersyll carcharorion rhyfel i filwyr yr Eidal yn yr Ail Ryfel Byd. Mae ffigysbren a blannwyd ar y pryd yn dal i dyfu ger y morglawdd presennol. Efallai y bydd cyfleoedd i ddarparu gwybodaeth am hanes Hirael fel rhan o’r cynllun. Os hoffech ddysgu mwy am y goeden, neu hyd yn oed gael toriad eich hun, cliciwch yr botwm isod…

5) Gwelliannau

Efallai y bydd cyfleoedd i wella ymddangosiad cyffredinol y promenâd yn Hirael trwy gyflwyno ardaloedd eistedd, planhigion, blodau a lleoedd hamdden newydd.

Mae’r llun hwn o gynllun lliniaru llifogydd a gwblhawyd yn ddiweddar yn Littlehampton, Gorllewin Sussex gyda dyheadau tebyg.

Lluniadu cysyniad mewn ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus

Sylwch mai dyluniad amlinellol yw hwn ac y gall newid wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd Y Jel 

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH