Cwestiynnau Cyfredin

Pam roedd Hirael mewn perygl o lifogydd yn y gorffennol?

Mae llifogydd hanesyddol yn Hirael wedi cael eu hachosi gan lawiad uchel sy’n cyd-daro â llanw uchel. Cafodd Afon Adda, sy’n llifo o dan y ddaear am 4 km trwy ganol Bangor, ei dargyfeirio trwy gylfatiau a oedd yn rhy fach, ac felly pan ddigwyddodd llanw uchel ar yr un pryd â llif brig yr afon, cafodd y cylfat ei llethu.

A yw Hirael mewn perygl o lifogydd?

Ia, yn anffodus. Cwblhawyd gwaith peirianneg helaeth i liniaru’r risg llifogydd o Afon Adda yn 2008, fodd bynnag, mae risg llifogydd o’r arfordir yn parhau i fod yn risg i’r ardal. Gyda’r rhagfynegiadau cynnydd yn lefel y môr ar hyn o bryd oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae’r prif risg i Hirael bellach yn dod o lifogydd llanwol.

Beth arall mae YGC a AECOM yn ei wneud dros y gymuned?

Yn unol â nodau ac amcanion gorgyffwrdd amrywiol y sefydliadau a’r bobl sy’n ymwneud â’r prosiect, bydd y gwaith yn ymchwilio i welliant hamdden ac amgylcheddol ardal y draethlin.

A fydd llawer o aflonyddwch?

Yn yr un modd â phob prosiect adeiladu mawr, mae’n sicr y bydd rhywfaint o aflonyddwch trwy reoli traffig, llygredd sŵn, golygfa wedi’i heffeithio a diffyg mynediad i rai ardaloedd. Fodd bynnag, dros dro yw’r rhain i gyd, a byddant yn cael eu lleihau i’r eithaf hyd eithaf ein gallu. Mae’n anodd dweud ar hyn o bryd sut mae’r aflonyddwch yn debygol o fod gan nad oes penderfyniad terfynol wedi’i wneud eto.

Sut alla i cael fy nweud fel preswylydd lleol?

Mae’r cyngor ac YGC yn awyddus i glywed gan drigolion Hirael fel y gallwn ddeall yr hyn yr hoffech ei weld o’r prosiect hwn, neu os oes gennych unrhyw gwynion neu ymholiadau am ein gwaith. Ewch i’n tudalen gyswllt i gysylltu.

Mae gen i ddiddordeb ym manylion y prosiect … Ble alla i ddod o hyd i’r wybodaeth hon?

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth dechnegol sy’n cefnogi’r prosiect hwn ar y dudalen ‘Dogfennau Technegol’ ar y wefan hon. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni, neu ffeiliwch gais rhyddid gwybodaeth gyda Chyngor Gwynedd.

Beth mae digwyddiad 1 mewn 100 mlynedd yn ei olygu?

Mae’r ymadroddion a ddefnyddir yn gyffredin “Llifogydd 1 mewn 100 mlynedd, 1 mewn 50 mlynedd” ac ati yn cyfeirio at y tebygolrwydd amcangyfrifedig y bydd storm yn digwydd mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Mae gan lifogydd 1 mewn 100 mlynedd siawns 1% (neu siawns 1-mewn-100) o ddigwydd mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Mae’r term “llifogydd 1 mewn 100 mlynedd” yn caniatáu inni osod digwyddiad tywydd penodol mewn cyd-destun â digwyddiadau tebyg eraill.

Mae’n anghywir meddwl mai dim ond unwaith bob 100 mlynedd y mae storm 100 mlynedd yn digwydd.

Er nad yw’n debygol, gall dwy storm 100 mlynedd ddigwydd o fewn wythnos i’w gilydd. Hynny yw, dros 1 miliwn o flynyddoedd, byddai disgwyl i’r digwyddiadau hyn ddigwydd 10,000 o weithiau.

Ond, nid yw’r ffaith ei bod hi’n bwrw glaw 200 milimetr mewn un diwrnod y llynedd yn golygu na all lawio 200 milimetr mewn un diwrnod eto eleni.

Hirael flood prevention scheme

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN