Newyddion

Hydref, 2023

Hysbysiad ymlaen llaw o gam nesaf y gwaith:

Cynnydd hyd yma

Mae’n bleser gennym gadarnhau bod y gwaith o osod y seilbyst llen yn mynd yn ei flaen yn dda, gyda’r gwaith ar hyn o bryd o flaen yr amserlen.

Symudwyd coeden ffigysbren i’r cae bychan i’r dde o faes parcio Lôn Glan y Môr dan oruchwyliaeth arbenigwr.

 

Rhan nesaf

Mae’r giatiau llifogydd yn y broses o gael eu cynhyrchu, ac yn ôl y rhaglen fe fydd giât llifogydd Ffordd Glandŵr yn cael ei gosod at ddiwedd y flwyddyn, fydd hyn yn caniatáu ail-agor Ffordd Glandŵr wedyn.

Unwaith y bydd y gwaith gosod y seilbyst llen wedi’i orffen, bydd y contractwr yn dechrau ar y gwaith o ailadeiladu’r promenâd.

Dyma fideo a gynhyrchwyd gan y contractwyr Griffiths sy’n dangos cynnydd y gwaith hyd yn hyn.

Amhariad gen yr ‘Sheet piling”

Mae’r gwaith “Sheet Piling” yn debygol o achosi aflonyddwch sŵn sylweddol, a hoffem ddiolch i’r gymuned am ei dealltwriaeth tra bod y darn hanfodol hwn o waith yn cael ei wneud. Bydd y gwaith hefyd yn achosi dirgryniadau, ond nid ydym yn ddisgwyl i perchnogion tai ag eiddo sylwi arno. Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi neu eich busnes.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymddiheuro am y sŵn anorfod a achosir gan y gwaith a hoffem ddiolch i gymuned Hirael am eu dealltwriaeth tra bod y mesurau amddiffyn rhag llifogydd hanfodol hyn yn cael eu hadeiladu.

 

 

Ymholiadau a phryderon

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r prosiect yna cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt isod:

E-bost: hiraelfas@alungriffiths.co.uk
Ffôn: 03300 412 185

Hydref, 2023

Hysbysiad ymlaen llaw o gam nesaf y gwaith:

Cynnydd hyd yma

Fel y bydd trigolion Hirael yn ymwybodol erbyn hyn, mae’r gwaith peilio wedi dechrau ar y safle ychydig wythnosau yn ôl. Mae’r contractwr wedi gwneud cynnydd da ac yn cadw i’r amserlen ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gwbl ymwybodol o’r aflonyddwch sŵn mae hyn yn ei achosi i’r gymuned leol a gallwn ond ymddiheuro am yr ymyrraeth hon i fywyd bob dydd pawb.

Rhan nesaf

Dim ond yn ystod wythnos waith y bydd gwaith gosod peilio yn digwydd a disgwylir i’r prif waith gael ei gwblhau cyn diwedd mis Tachwedd. Bydd angen gosod ail res o ‘piles’ byrrach hefyd ond rydym yn gweithio gyda’r contractwr a’r gobaith ydy y bydd rhain yn cael eu gosod ar yr un pryd â’r prif ‘piles’ – er mwyn lleihau amserlen y gwaith.

Amhariad gen yr ‘Sheet piling”

Mae’r gwaith “Sheet Piling” yn debygol o achosi aflonyddwch sŵn sylweddol, a hoffem ddiolch i’r gymuned am ei dealltwriaeth tra bod y darn hanfodol hwn o waith yn cael ei wneud. Bydd y gwaith hefyd yn achosi dirgryniadau, ond nid ydym yn ddisgwyl i perchnogion tai ag eiddo sylwi arno. Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi neu eich busnes.

Mae Cyngor Gwynedd yn ymddiheuro am y sŵn anorfod a achosir gan y gwaith a hoffem ddiolch i gymuned Hirael am eu dealltwriaeth tra bod y mesurau amddiffyn rhag llifogydd hanfodol hyn yn cael eu hadeiladu.

 

 

 

Ymholiadau a phryderon

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r prosiect yna cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt isod:

E-bost: hiraelfas@alungriffiths.co.uk
Ffôn: 03300 412 185

Medi 11, 2023

Hysbysiad ymlaen llaw o gam nesaf y gwaith:

Cynnydd hyd yma

Mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud ar y cynllun yn ardal Glandwr Road, ac mae gwaith wedi dechrau ac yn mynd rhagddo’n dda o amgylch gorsaf bwmpio Dŵr Cymru.

Rhan nesaf

Mae cam nesaf ein gwaith yn cynnwys paratoi’r promenâd ar gyfer adeiladu’r wal llifogydd sy’n rhedeg o’r orsaf bwmpio i faes parcio Beach Road East. Bydd cam cyntaf y gwaith hwn yn cynnwys gosod pentyrrau dalennau dur (sheet piles).

Amhariad gen yr ‘Sheet piling”

Mae’r gwaith “Sheet Piling” yn debygol o achosi aflonyddwch sŵn sylweddol, a hoffem ddiolch i’r gymuned am ei dealltwriaeth tra bod y darn hanfodol hwn o waith yn cael ei wneud. Bydd y gwaith hefyd yn achosi dirgryniadau, ond nid ydym yn ddisgwyl i perchnogion tai ag eiddo sylwi arno. Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi neu eich busnes. 

 

Amserlen

Bydd y gwaith pentyrru llen yn dechrau ddydd Llun, 18 Medi a disgwylir iddo gael ei gwblhau yn gynnar ym mis Rhagfyr. Bydd yr oriau gwaith rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a – dim ond os yw’n hanfodol gweithio ar benwythnosau – 8am tan 12:30pm ar ddydd Sadwrn. Sylwch na ragwelir gweithio ar ddydd Sadwrn ar hyn o bryd.

 

Ymholiadau a phryderon

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r prosiect yna cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt isod:

E-bost: hiraelfas@alungriffiths.co.uk
Ffôn: 03300 412 185

Awst 2023

Cynnydd adeiladu:

Gorsaf pwmpio DCWW

 • Adeiladu trac mynediad dros dro
 • Cloddio waliau llifogydd a gosod rhwymiadau

Lon Glandwr

 • Adeiladu’r wal gynnal a’r slab
 • Adeiladu sylfaen y wal llifogydd a’r brif wal
 • Ôl-lenwi

Beach Road East ac yr promenad

 • Cloddio a gosod slab amddiffyn carthffosydd
 • Cael gwared ar drapiau tanc a thynnu uwchbridd
 • Paratoi gwaith pentyrru ymlaen llaw

Gorffennaf 2023

Cynnydd adeiladu:

Gorsaf pwmpio DCWW

 • Clirio’r safle wedi’i wneud
 • Ardal waith wedi’i marcio allan

Lon Glandwr

 • Sylfaen stribed wedi’i goncritio
 • Gwaith atgyfnerthu yn mynd rhagddo ar y ddwy wal
 • Arllwysodd un sylfaen ar wal llifogydd
 • Mae twll archwilio wedi’i adeiladu
 • Ffurfwaith yn parhau

Beach Road East

 • Gwaith slab amddiffyn i gychwyn

Mehefin 2023

Cynydd adeiladu:

Cyffredinol

 • Mae compownd y safle wedi’i sefydlu a ffensys wedi’u gosod o amgylch yr holl feysydd gwaith
 • Arolygon teledu cylch cyfyng o’r rhwydwaith draenio presennol
 • Clirio safle dodrefn stryd ar hyd y promenâd
 • Cynhaliwyd archwiliadau safle ar ôl gosod

Lon Glandwr

 • Maes gwaith wedi’i sefydlu
 • Clirio’r safle wedi ei wneud
 • Sylfeini wedi’u cloddio a’u paratoi

Beach Road East

 • Stribed uwchbridd yn cael ei oruchwylio gan archeolegydd
 • Sefydlu mynediad i ardal waith

14ydd o Fehefin, 2023

Griffiths i gychwyn ar y gwaith ar y safle

Yn dilyn ymgynghoriad, rydym wedi trefnu i’r hen gatiau haearn gyferbyn â’r garej ‘National Tyres’ gael eu hagor er mwyn gwella mynediad cyhoeddus i Cae Chwarae Brenin Siôr V. Bydd y gatiau hyn yn parhau ar agor drwy gydol y cynllun, a byddant yn caniatáu i’r cyhoedd gael mynediad i’r promenâd hyd nes y bydd y promenâd yn cau ar gyfer gwaith gosod llenni yn ddiweddarach eleni               

Ebrill 2023

Penodi prif gontractwr adeiladu

Mae Alun Griffiths Contractors Ltd wedi’i benodi i adeiladu’r cynllun lliniaru llifogydd.

Mae YGC wedi cydweithio’n llwyddiannus â Griffiths ar nifer o brosiectau peirianneg sifil yn y gorffennol megis cynllun gwella’r A55 rhwng Abergwyngregyn a Thai’r Meibion a gwblhawyd yn ddiweddar, amnewid pont Bodfel ger Pwllheli (llun ar y chwith), a llwybr llwybr aml-ddefnyddiwr ar yr A487 ger Dolgau, Ceredigion.

Mae’r gwaith o adeiladu’r cynllun yn anelu at ddechrau rhwng diwedd mis Mai a dechrau mis Mehefin, a dod i ben tuag at diwedd yr gwanwyn, 2024. Gewch rhagor o wybodaeth am Griffiths isod:

Mawrth 2023

Torri coed a llwyni

Fel rhan o’r gwaith paratoi tir ar gyfer y cyfnod adeiladu, mae’n anffodus y bydd angen torri lawr nifer fach o goed a llwyni bychain i wneud lle i’r cynllun. Gwaith ymlaen llaw yw hwn er mwyn lleihau’r risg o darfu ar adar sy’n nythu yn nes ymlaen. Bydd dwy goeden binwydd fach gan gynnwys Leylandii yn cael eu torri. Fel rhan o’r prosiect, bydd y coed yn cael eu disodli gan rywogaethau brodorol, ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i blannu dwy goeden ar gyfer pob coeden sy’n cael ei thorri lawr.

Ionawr 23ydd 2023

Canlyniadau’r ail ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn ein hail rownd o ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Hydref 2022, rydym wedi llunio dogfen yn amlinellu ein canfyddiadau. Trosglwyddwyd y sylwadau a’r adborth a gawsom i’r dylunwyr manwl. Edrychwch ar yr adroddiad isod

Ionawr 19fed 2023

Mae’r cynllun yn mynd i dendr

Mae cam dylunio manwl y prosiect yn dod i ben, a nawr rydym yn gwahodd contractwyr adeiladu i wneud cais am y cyfnod adeiladu. Mae gan ddarpar gontractwyr tan 24 Chwefror i baratoi eu ceisiadau i’w hadolygu. Cymerwch olwg isod:

Hydref 5ed 2022

Cyfarfod ymgysylltu â’r cyhoedd

Yn dilyn y sesiwn galw heibio, roedd sawl aelod o’r cyhoedd yn dymuno llenwi ein holiadur ar-lein. Mae’r botwm i’w lenwi isod.

Bydd canlyniadau’r holiadur yn cael eu casglu ar y 24ain o Hydref, ac yn cael eu rhannu gyda’n dylunwyr manwl.

Hydref 5ed 2022

Cyfarfod ymgysylltu â’r cyhoedd 

Ar y 5ed o Hydref, cynhaliodd cynrychiolwyr o YGC sesiwn galw heibio cyhoeddus yng nghlwb Crosville a fynychwyd gan tua 40 aelod o’r cyhoedd. Roedd hwn yn gyfle gwych i ni ddeallt teimladau’r cyhoedd tuag at y prosiect, yr hyn y maent yn teimlo y dylid ei gyflawni, a’r pethau y mae ganddynt bryderon am dan.

Ar y cyfan, roedd yna agwedd gadarnhaol iawn tuag at ddatblygiad y cynllun, gyda nifer yn edrych ymlaen at weld promenâd Hirael yn cael ei dacluso a’i wella.

Codwyd nifer o bryderon nodedig ac byddwn ni yn anfon nhw yn ôl at y dylunwyr manwl. Yn bennaf, roedd pryderon ynghylch gallu gweld dros y wal newydd gan arwain at y casgliad bod yr angen am bromenâd ar ddwy lefel ar wahan yn hanfodol. Roedd pryderon eraill yn cynnwys effaith goleuadau ar fywyd gwyllt, a’r angen i gynnwys cymaint o wybodaeth ddiwylliannol a hanesyddol ag sy’n ymarferol fel rhan o’r cynllun.                        

Hydref 5ed 2022

Cyfarfod ymgysylltu â’r cyhoedd 

Ar y 5ed o Hydref, bydd cynrychiolwyr o YGC yn sefydlu sesiwn galw heibio byr yng nghlwb cymdeithasol Crosville yn Hirael rhwng 15:00 a 18:00. Mae croeso i bawb alw draw i ofyn cwestiynau am y cynllun, ac i gael golwg ar y cynlluniau diweddaraf ar gyfer yr ardal.

Byddwn hefyd yn rhannu pa agweddau ychwanegol yr ydym yn gobeithio eu cyflawni fel rhan o’r cynllun megis gwell seilwaith beicio, mwy o seddi, a gwelliannau gweledol ayyb…

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych, a byddwn yn mynd â’ch sylwadau yn ôl at y dylunwyr manwl.                           

Gorffennaf 15ed 2022

Cyfarfod ymgysylltu â’r cyhoedd ar y safle

Ar y 15fed o Orffennaf, bydd cynrychiolwyr o YGC yn sefydlu sesiwn galw heibio byr ar y ffryntiad yn Hirael rhwng 12:00 a 13:00. Mae croeso i bawb alw draw i ofyn cwestiynau am y cynllun, ac i gael golwg ar y cynlluniau diweddaraf ar gyfer yr ardal.                          

Mehefin 2022

Caniatáu cais cynllunio

Mae’r hanner cyntaf 2022 wedi bod yn un prysur i’r cynllun. Mae dyluniad manwl y cynllun yn mynd rhagddo’n dda, ac mae llawer o waith yn cael ei wneud ynghylch y buddion ychwanegol y gallai’r cynllun eu cyflwyno yn dilyn adborth gan y cyhoedd. Yn y cyfamser, mae’r cynllun wedi cael caniatâd cynllunio llawn, ac mae ein trwydded forol hefyd wedi’i chymeradwyo sy’n gerrig milltir pwysig ar gyfer unrhyw gynllun peirianneg sifil.                           

Chwefror 21af 2022

Diweddariad ar ol Storm Eunice

Daeth storm Eunice â llifogydd arfordirol a mewnlanf eang, a difrod gwynt i rannau helaeth o’r D.U. ar 18 Chwefror, a chyhoeddodd CNC rybudd llifogydd ar gyfer ardal Hirael oherwydd y llanw uchel a ragwelir. Yn ffodus, aeth y storm heibio Hirael yn ddi-anwedd oherwydd cyfeiriad gwynt y storm, a’r llanw uchel ddim yn cyd-daro â chyflymder y gwynt uchaf. Er hyn, mae bagiau tywod wedi eu gosod ar draws y llithrfa o flaen tafarn y Nelson fel rhagofal, gyda mwy o dywydd stormus yn cael ei ddarogan ar gyfer yr wythnos i ddod.

Rhagfyr 9fed 2021

Ceisiadau cynllunio a thrwydded forol wedi’u cyflwyno

Yn dilyn cyfnod o waith caled gan y tîm, mae’r holl ddogfennau ailwaelu sy’n ymwneud ag agweddau cynllunio a thrwydded forol y cynllun wedi’u tynnu ynghyd a’u cyflwyno i Gyngor Gwynedd. Am fanylion ac i weld y dogfennau, cliciwch y botwm isod.

Tachwedd 26ed 2021

Astudiaeth ddichonoldeb trafnidiaeth werdd

Mae astudiaeth ddichonoldeb ar y gweill ar hyn o bryd i ymchwilio i wella cysylltiadau cerddwyr a beiciau rhwng promenâd Hirael a Lon Las Ogwen ym Mhorth Penrhyn. Fydd penderfyniad yn ddod ar yr elfen yma o’r cynllun yn dibynnu ar ganlyniadau’r astudiaeth hon. Nid yw hyn yn rhan penodol o’r cynllun lliniaru llifogydd, ond y gobaith yw y gellir yr elfen hon cael ei integreiddio.

Tachwedd 17fed 2021

Cwblhau ymchwiliad daear

Mae ail gam yr ymchwiliadau daear ar y safle bellach wedi’i gwblhau. Fel rhan o’r ymchwiliadau hyn, mae graean wedi cael ei osod o flaen y diferyn i’r dŵr ger y fynedfa i faes parcio Beach Road East. Mae’r graean wedi cael ei siapio yn lleoliad y llithrfa i ganiatáu mynediad dros dro i’r traeth ar gyfer y cloddwr. Mae o wedi cael ei adael yn ei le i wella mynediad dros dro i’r traeth dros dro. 

Tachwedd 1af 2021

Ymchwiliad daear pellach

Fel rhan o’r gwaith dylunio ar gyfer yr amddiffynfeydd llifogydd, mae gwaith ymchwilio daear pellach yn cael ei wneud yn agos at Gaeau Chwarae’r Brenin Siôr yn Hirael. Bydd y gwaith yn cynnwys drilio tyllau turio ychwanegol yn ogystal â chloddio pyllau prawf ar y blaendraeth. Defnyddir y wybodaeth a gesglir wrth ddylunio sylfeini’r amddiffynfeydd llifogydd. Gobeithio y bydd y gwaith yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar drigolion lleol, ond cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau.

Gorffennaf 2021

Dewis contractwr dylunio manwl

Yn dilyn y broses dendro, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd AECOM yn ymgymryd â dyluniad annwyl y cynllun. Bydd mwy o fanylion yn dilyn wrth i’r elfen hon o’r cynllun gychwyn.

Cliciwch yr botwm isod i ymweld â’u gwefan

Mehefin 29fed 2021

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei cyhoeddi 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyhoeddus rhwng Mawrth 26ain a Mai 9fed, lluniwyd adroddiad yn manylu ar eich ymatebion i’r holiadur, ac ymholiadau eraill a gawsom ynghylch y prosiect. 

I ddarllen yr adroddiad, cliciwch yr linc isod

Mehefin 22fed 2021

Waith yn mynd allan i dendr

Mae’r broses gynnig wedi cychwyn yn swyddogol lle bydd ymgynghorwyr dylunio yn cyflwyno eu cynlluniau i gyflawni gofynion y cynllun.  

Am fwy o fanylder, cliciwch yr linc isod

Mai 2021

Lluniadu cysyniad mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn y sylwadau a gawsom o’r ymgynghoriad cyhoeddus, mae YGC wedi cynhyrchu cysyniad yn amlinellu sut y gallai rhai o’r awgrymiadau a gyflwynwyd gael eu hymgorffori yn y cynllun. Mae’r cynllun yn cynnwys creu byrddau gwybodaeth, meinciau, gosodiadau celf cymunedol, mynediad anabl i’r cae, lleoedd ar gyfer planhigion a blodau, ardaloedd ar gyfer gwasanaethau arlwyo ac ardaloedd ymarfer corff awyr agored.

 

Sylwch nad cynllun terfynol yw hwn, ac mae’n debygol o newid wrth i’r prosiect symud ymlaen. 

Ionawr 29fed 2020

Buddsoddiadau daear yn cychwyn                  

Mae’r tyllau turio cyntaf wedi cael eu drilio ar hyd y promenâd yn Hirael wythnos yma. Mae yna wedi bod newidiadau bach i leoliad y tyllau turio er mwyn cynnal mynediad cyhoeddus diogel i’r promenâd.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Ionawr 20ed 2020

Buddsoddiadau daear i ddechrau                  

Bydd ein contractwyr drilio yn cychwyn ymchwiliadau daear ar y 25ain o Ionawr a than y 31ain o Fawrth. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud i sefydlu amodau’r ddaear y bydd yr amddiffynfeydd newydd yn cael eu hadeiladu arnynt a bydd yn cynorthwyo peirianwyr i ddylunio sylfeini’r wal.

Bydd hyn yn peri rhywfaint o aflonyddwch (cadarn ar y cyfan) i’r gymuned am gyfnodau byr yn ystod y gwaith a bydd yn golygu cau llwybrau troed glan y môr dros dro. Am gyfnod byr, ni fydd mynediad trwodd i ‘Y Bae’ trwy Ffordd Glandwr.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Rhagfyr 2020

Rhyddhau SOC Perygl Llifogydd Hirael

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae cynllun Hirael yn parhau i ryddhau’r Achos Amlinellol Strategol. Mae’r ddogfen hon yn nodi camau cychwynnol datblygu’r prosiect, ac yn amlinellu’r angen am y prosiect. Mae hefyd yn gam mawr tuag at sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN