Cwrdd â’r contractwyr

YGC

‘Cyflwyno atebion arloesol a chynaliadwy’

Mae YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy) yn ymgynghoriaeth amlddisgyblaethol sy’n darparu atebion arloesol a chynaliadwy i ddiwallu anghenion cynllunio, dylunio a chyflawni prosiectau yr amgylchedd adeiledig.

Griffiths

Rydym yn adeiladu’n well

Rydym yn gontractwr peirianneg sifil cynaliadwy sy’n helpu i gysylltu cymunedau drwy ffyrdd, rheilffyrdd, dŵr, a chyfleustodau. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu prosiectau o’r ansawdd uchaf mewn modd iach, diogel a chynaliadwy i wella bywydau bob dydd pobl. Fel cwmni rhanbarthol, mae gennym ddiddordeb cynhenid yn lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardaloedd yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddynt. Rydym yn buddsoddi yn y cymunedau lleol hyn drwy bob prosiect a wnawn.

Rydym yn cyflogi’n uniongyrchol weithlu hyfforddedig, ymroddedig a hynod gymwys o dros 1,000. Mae ein sylfaen cwsmeriaid gref yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Network Rail, Priffyrdd Cenedlaethol, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol, Cwmnïau Cyfleustodau a sefydliadau sector preifat dethol.

AECOM

Cyflwyno byd gwell trwy reoli rhaglenni

Mae ein busnes rheoli rhaglenni byd-eang yn darparu’r strwythur, yr offer, y technegau a’r broses i gyflawni’r weledigaeth hon. Trwy gysylltu ein harbenigedd ar draws gwasanaethau, marchnadoedd a daearyddiaethau, rydym yn rheoli prosiectau sy’n cael eu gyrru gan ganlyniadau sy’n sicrhau gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae’r rhain yn cynnwys rhaglenni o bwysigrwydd cenedlaethol hanfodol mewn amddiffyn, trafnidiaeth, dŵr, ynni glân, glanhau amgylcheddol, datblygu rhyngwladol ac adfer trychinebau, yn ogystal â siapio llawer o ddinasoedd mawr y byd.

Mewn partneriaeth â pherchnogion asedau cyhoeddus a phreifat fel partneriaid datblygu a darparu, rydym yn helpu i lunio meddwl yn gynnar i sicrhau newid trawsnewidiol. Yn ymrwymedig i wasanaeth i gymdeithas a chymynroddion y rhaglenni rydym yn eu rheoli, rydym yn cynnig ymgysylltiad parhaus trwy gylch bywyd y rhaglen, o ddiwrnod sero i gyflawni a thu hwnt.

Esiamplau o waith mae YGC wedi bod yn gwneud yn yr ardal lleol

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Ffordd Pafiliwn

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1BN