Elfennau dylunio

Opsiynau sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd

1) Cerdded i ffwrdd

Mae hyn yn cael ei ystyried fel llinell sylfaen ddamcaniaethol yn unig i ni gymharu llwyddiannau cymharol opsiynau eraill. Pe byddem yn ‘cerdded i ffwrdd’ yna byddai’r holl waith cynnal a chadw ar lan y môr yn dod i ben, ni fyddai unrhyw ymateb llifogydd yn cael ei weithredu, a byddai prosesau naturiol yn cael cymryd drosodd.

2) Busines fel arfer 

Diffinnir busnes fel arfer fel “Ymgymryd â’r lleiafswm o weithredu neu ymyrraeth sy’n angenrheidiol i gyflawni’r gofyniad cyfreithiol neu gynnal safon gwasanaeth yr amddiffynfeydd cyfredol”. Mae hyn yn golygu parhau i gynnal a chadw’r promenâd presennol, parhau i gyhoeddi rhybuddion llifogydd, a gweithredu ymatebion llifogydd.

3) Wal arfordirol llawn

Mae’r opsiwn hwn yn cynnwys adeiladu morglawdd newydd yn ymestyn o orsaf bwmpio Dŵr Cymru ger maes parcio gorllewinol Beach Road i ben pellaf maes parcio dwyreiniol Beach Road. Mae’r opsiwn hwn wedi’i gynllunio i wrthyrru digwyddiad llifogydd 1/100 mlynedd gyda lefel y môr a ragwelir yn 2050. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cael gwared ar yr amddiffynfeydd presennol, y morglawdd ym maes parcio dwyreiniol Beach Road a’r gwrthglawdd yn yr orsaf bwmpio.

4) Wal arfordirol wedi’i gosod yn ôl ar hyd Beach road

Fel opsiwn 3, bydd yr amddiffynfeydd cyfredol yn cael eu dileu a bydd llinell barhaus o amddiffynfeydd newydd yn ymestyn o orsaf bwmpio Dŵr Cymru ger maes parcio gorllewinol Beach Road i ddiwedd maes parcio dwyreiniol Beach Road. Yr unig wahaniaeth mawr yw y bydd yr eiddo y tu ôl i Beach Road yn cael ei amddiffyn gan amddiffynfa linellol a giât llifogydd i’r de o faes parcio dwyreiniol Beach Road.

5) Tir wedi’i godi ar hyd Beach road

Yn debyg i opsiwn 4, mae’r opsiwn hwn yn cynnwys cael gwared ar y gwrthgloddiau yng ngorsaf bwmpio Dŵr Cymru i atal llwybr llifogydd trwy Beach Road. Mae angen darn byr o amddiffynfa hefyd ger Glandwr Road. Rhaid amddiffyn eiddo y tu ôl i Beach Road trwy godi lefel maes parcio dwyreiniol Beach Road. Bydd hyn yn cynnwys ailadeiladu’r maes parcio a lwfans ar gyfer ail-lwybr llwybr yr arfordir os oes angen. Mae angen waliau cynnal newydd ar hyd y promenâd hefyd.

Map opsiynau

Mae’r map hwn yn darparu amlinelliad sylfaenol o’r tri opsiwn ‘adeiledig’ sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Ym mhob un o’r tri achos, rydym wedi dod i’r casgliad bod angen wal arfordirol newydd o faes parcio gorllewinol Beach Road i’r parc sglefrio i’r gorllewin o faes parcio dwyreiniol Beach Road.

Busnes fel arfer

Os na wneir unrhyw welliannau, mae modelu llifogydd wedi dangos bod oddeutu 47 eiddo mewn perygl o lifogydd pe bai llifogydd 1/200 mlynedd yn digwydd heddiw.

Yn ffactor yn y cynnydd yn lefel y morloi erbyn 2055, gallai’r nifer hwn godi i 267 eiddo, 17 ohonynt yn fasnachol.

Mae’r diagram a welwch yma yn cynrychioli llifogydd 1/100 mlynedd gyda lefelau’r môr ar hyn o bryd, a 2055.

Manylion pellach i ddilyn. Byddwn yn ymgynghori â’r cyhoedd cyn bo hir ynghylch opsiynau posibl. Bydd unrhyw sylwadau / adborth yn cael eu hystyried wrth inni symud i gam nesaf y prosiect a dewisir yr opsiwn a ffefrir. 

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd y Jêl

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH