Newyddion

Gorffennaf 2021

Dewis contractwr dylunio manwl

Yn dilyn y broses dendro, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd AECOM yn ymgymryd â dyluniad annwyl y cynllun. Bydd mwy o fanylion yn dilyn wrth i’r elfen hon o’r cynllun gychwyn.

Cliciwch yr botwm isod i ymweld â’u gwefan

Mehefin 29fed 2021

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei cyhoeddi 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyhoeddus rhwng Mawrth 26ain a Mai 9fed, lluniwyd adroddiad yn manylu ar eich ymatebion i’r holiadur, ac ymholiadau eraill a gawsom ynghylch y prosiect. 

I ddarllen yr adroddiad, cliciwch yr linc isod

Mehefin 22fed 2021

Waith yn mynd allan i dendr

Mae’r broses gynnig wedi cychwyn yn swyddogol lle bydd ymgynghorwyr dylunio yn cyflwyno eu cynlluniau i gyflawni gofynion y cynllun.  

Am fwy o fanylder, cliciwch yr linc isod

Mai 2021

Lluniadu cysyniad mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn y sylwadau a gawsom o’r ymgynghoriad cyhoeddus, mae YGC wedi cynhyrchu cysyniad yn amlinellu sut y gallai rhai o’r awgrymiadau a gyflwynwyd gael eu hymgorffori yn y cynllun. Mae’r cynllun yn cynnwys creu byrddau gwybodaeth, meinciau, gosodiadau celf cymunedol, mynediad anabl i’r cae, lleoedd ar gyfer planhigion a blodau, ardaloedd ar gyfer gwasanaethau arlwyo ac ardaloedd ymarfer corff awyr agored.

 

Sylwch nad cynllun terfynol yw hwn, ac mae’n debygol o newid wrth i’r prosiect symud ymlaen. 

Ionawr 29fed 2020

Buddsoddiadau daear yn cychwyn                  

Mae’r tyllau turio cyntaf wedi cael eu drilio ar hyd y promenâd yn Hirael wythnos yma. Mae yna wedi bod newidiadau bach i leoliad y tyllau turio er mwyn cynnal mynediad cyhoeddus diogel i’r promenâd.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Ionawr 20ed 2020

Buddsoddiadau daear i ddechrau                  

Bydd ein contractwyr drilio yn cychwyn ymchwiliadau daear ar y 25ain o Ionawr a than y 31ain o Fawrth. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud i sefydlu amodau’r ddaear y bydd yr amddiffynfeydd newydd yn cael eu hadeiladu arnynt a bydd yn cynorthwyo peirianwyr i ddylunio sylfeini’r wal.

Bydd hyn yn peri rhywfaint o aflonyddwch (cadarn ar y cyfan) i’r gymuned am gyfnodau byr yn ystod y gwaith a bydd yn golygu cau llwybrau troed glan y môr dros dro. Am gyfnod byr, ni fydd mynediad trwodd i ‘Y Bae’ trwy Ffordd Glandwr.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Rhagfyr 2020

Rhyddhau SOC Perygl Llifogydd Hirael

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae cynllun Hirael yn parhau i ryddhau’r Achos Amlinellol Strategol. Mae’r ddogfen hon yn nodi camau cychwynnol datblygu’r prosiect, ac yn amlinellu’r angen am y prosiect. Mae hefyd yn gam mawr tuag at sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd y Jêl

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH