Newyddion

Gorffennaf 15ed 2022

Cyfarfod ymgysylltu â’r cyhoedd ar y safle

Ar y 15fed o Orffennaf, bydd cynrychiolwyr o YGC yn sefydlu sesiwn galw heibio byr ar y ffryntiad yn Hirael rhwng 12:00 a 13:00. Mae croeso i bawb alw draw i ofyn cwestiynau am y cynllun, ac i gael golwg ar y cynlluniau diweddaraf ar gyfer yr ardal.                          

Mehefin 2022

Caniatáu cais cynllunio

Mae’r hanner cyntaf 2022 wedi bod yn un prysur i’r cynllun. Mae dyluniad manwl y cynllun yn mynd rhagddo’n dda, ac mae llawer o waith yn cael ei wneud ynghylch y buddion ychwanegol y gallai’r cynllun eu cyflwyno yn dilyn adborth gan y cyhoedd. Yn y cyfamser, mae’r cynllun wedi cael caniatâd cynllunio llawn, ac mae ein trwydded forol hefyd wedi’i chymeradwyo sy’n gerrig milltir pwysig ar gyfer unrhyw gynllun peirianneg sifil.                           

Chwefror 21af 2022

Diweddariad ar ol Storm Eunice

Daeth storm Eunice â llifogydd arfordirol a mewnlanf eang, a difrod gwynt i rannau helaeth o’r D.U. ar 18 Chwefror, a chyhoeddodd CNC rybudd llifogydd ar gyfer ardal Hirael oherwydd y llanw uchel a ragwelir. Yn ffodus, aeth y storm heibio Hirael yn ddi-anwedd oherwydd cyfeiriad gwynt y storm, a’r llanw uchel ddim yn cyd-daro â chyflymder y gwynt uchaf. Er hyn, mae bagiau tywod wedi eu gosod ar draws y llithrfa o flaen tafarn y Nelson fel rhagofal, gyda mwy o dywydd stormus yn cael ei ddarogan ar gyfer yr wythnos i ddod.

Rhagfyr 9fed 2021

Ceisiadau cynllunio a thrwydded forol wedi’u cyflwyno

Yn dilyn cyfnod o waith caled gan y tîm, mae’r holl ddogfennau ailwaelu sy’n ymwneud ag agweddau cynllunio a thrwydded forol y cynllun wedi’u tynnu ynghyd a’u cyflwyno i Gyngor Gwynedd. Am fanylion ac i weld y dogfennau, cliciwch y botwm isod.

Tachwedd 26ed 2021

Astudiaeth ddichonoldeb trafnidiaeth werdd

Mae astudiaeth ddichonoldeb ar y gweill ar hyn o bryd i ymchwilio i wella cysylltiadau cerddwyr a beiciau rhwng promenâd Hirael a Lon Las Ogwen ym Mhorth Penrhyn. Fydd penderfyniad yn ddod ar yr elfen yma o’r cynllun yn dibynnu ar ganlyniadau’r astudiaeth hon. Nid yw hyn yn rhan penodol o’r cynllun lliniaru llifogydd, ond y gobaith yw y gellir yr elfen hon cael ei integreiddio.

Tachwedd 17fed 2021

Cwblhau ymchwiliad daear

Mae ail gam yr ymchwiliadau daear ar y safle bellach wedi’i gwblhau. Fel rhan o’r ymchwiliadau hyn, mae graean wedi cael ei osod o flaen y diferyn i’r dŵr ger y fynedfa i faes parcio Beach Road East. Mae’r graean wedi cael ei siapio yn lleoliad y llithrfa i ganiatáu mynediad dros dro i’r traeth ar gyfer y cloddwr. Mae o wedi cael ei adael yn ei le i wella mynediad dros dro i’r traeth dros dro. 

Tachwedd 1af 2021

Ymchwiliad daear pellach

Fel rhan o’r gwaith dylunio ar gyfer yr amddiffynfeydd llifogydd, mae gwaith ymchwilio daear pellach yn cael ei wneud yn agos at Gaeau Chwarae’r Brenin Siôr yn Hirael. Bydd y gwaith yn cynnwys drilio tyllau turio ychwanegol yn ogystal â chloddio pyllau prawf ar y blaendraeth. Defnyddir y wybodaeth a gesglir wrth ddylunio sylfeini’r amddiffynfeydd llifogydd. Gobeithio y bydd y gwaith yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar drigolion lleol, ond cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau.

Gorffennaf 2021

Dewis contractwr dylunio manwl

Yn dilyn y broses dendro, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd AECOM yn ymgymryd â dyluniad annwyl y cynllun. Bydd mwy o fanylion yn dilyn wrth i’r elfen hon o’r cynllun gychwyn.

Cliciwch yr botwm isod i ymweld â’u gwefan

Mehefin 29fed 2021

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei cyhoeddi 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyhoeddus rhwng Mawrth 26ain a Mai 9fed, lluniwyd adroddiad yn manylu ar eich ymatebion i’r holiadur, ac ymholiadau eraill a gawsom ynghylch y prosiect. 

I ddarllen yr adroddiad, cliciwch yr linc isod

Mehefin 22fed 2021

Waith yn mynd allan i dendr

Mae’r broses gynnig wedi cychwyn yn swyddogol lle bydd ymgynghorwyr dylunio yn cyflwyno eu cynlluniau i gyflawni gofynion y cynllun.  

Am fwy o fanylder, cliciwch yr linc isod

Mai 2021

Lluniadu cysyniad mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn y sylwadau a gawsom o’r ymgynghoriad cyhoeddus, mae YGC wedi cynhyrchu cysyniad yn amlinellu sut y gallai rhai o’r awgrymiadau a gyflwynwyd gael eu hymgorffori yn y cynllun. Mae’r cynllun yn cynnwys creu byrddau gwybodaeth, meinciau, gosodiadau celf cymunedol, mynediad anabl i’r cae, lleoedd ar gyfer planhigion a blodau, ardaloedd ar gyfer gwasanaethau arlwyo ac ardaloedd ymarfer corff awyr agored.

 

Sylwch nad cynllun terfynol yw hwn, ac mae’n debygol o newid wrth i’r prosiect symud ymlaen. 

Ionawr 29fed 2020

Buddsoddiadau daear yn cychwyn                  

Mae’r tyllau turio cyntaf wedi cael eu drilio ar hyd y promenâd yn Hirael wythnos yma. Mae yna wedi bod newidiadau bach i leoliad y tyllau turio er mwyn cynnal mynediad cyhoeddus diogel i’r promenâd.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Ionawr 20ed 2020

Buddsoddiadau daear i ddechrau                  

Bydd ein contractwyr drilio yn cychwyn ymchwiliadau daear ar y 25ain o Ionawr a than y 31ain o Fawrth. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud i sefydlu amodau’r ddaear y bydd yr amddiffynfeydd newydd yn cael eu hadeiladu arnynt a bydd yn cynorthwyo peirianwyr i ddylunio sylfeini’r wal.

Bydd hyn yn peri rhywfaint o aflonyddwch (cadarn ar y cyfan) i’r gymuned am gyfnodau byr yn ystod y gwaith a bydd yn golygu cau llwybrau troed glan y môr dros dro. Am gyfnod byr, ni fydd mynediad trwodd i ‘Y Bae’ trwy Ffordd Glandwr.

                                                      

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau.

Rhagfyr 2020

Rhyddhau SOC Perygl Llifogydd Hirael

Wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae cynllun Hirael yn parhau i ryddhau’r Achos Amlinellol Strategol. Mae’r ddogfen hon yn nodi camau cychwynnol datblygu’r prosiect, ac yn amlinellu’r angen am y prosiect. Mae hefyd yn gam mawr tuag at sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun.

Cynllun atal llifogydd Hirael

FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

YGC | Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy

 

Stryd y Jêl

 

Caernarfon

 

Gwynedd

 

LL55 1SH